Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Zájemce o studium > Obory 2023/2024 > Studijní > Agropodnikání - provoz a služby

Agropodnikání - provoz a služby

ŠVP Agropodnikání

Studium nabízí:

 • střední odborné vzdělání pro uplatnění ve výrobních provozech zemědělské prvovýroby, v samostatné podnikatelské činnosti, ve službách pro zemědělství, ve zpracování a odbytu zemědělské produkce, v plemenářských organizacích, v nákupních a obchodních podnicích, ve šlechtitelských a semenářských organizacích, v ekonomických útvarech podniků, ve službách pro rozvoj venkova a v ochraně a tvorbě krajiny,
 • získání řidičského průkazu skupiny B a T zdarma,
 • absolvování kurzu obsluhy motorové pily a křovinořezu,
 • účast na odborných výstavách: Tech-agro Brno, Hortikomplex Olomouc, Národní výstava hospodářských zvířat Brno, polních dnech dle nabídky,
 • pravidelnou účast žáků při posuzování drobného zvířectva na odborných výstavách pořádaných svazem chovatelů na přerovském zemědělském výstavišti,
 • zapojení do činnosti školního chovatelského kroužku, SOČ,
 • spolupráce s firmami na ochranu rostlin při řešení aktuálních agronomických problémů,
 • zájmovou činnost včelařském kroužku,
 • oprávnění k získání loveckého lístku,
 • účast na odborných soutěžích,
 • praxe v podnicích,
 • výměnný pobyt s odbornou školou v Anglii.

Profil absolventa:

 • ovládá a používá odbornou terminologii oboru vzdělání,
 • objasní a respektuje biologickou a chemickou podstatu procesů probíhajících v organismech rostlin a živočichů při stanovení a realizaci vhodných technologických postupů,
 • využívá základní laboratorní rozbory půdy, vody, hnojiv, krmiv a zemědělských produktů a vyvozuje odpovídající opatření při pěstování rostlin, chovu zvířat, zpracování zemědělských produktů a péči o životní prostředí,
 • sestavuje osevní postupy, vypracovává plány hnojení a ochrany rostlin,
 • navrhuje vhodné technologické postupy pro pěstování určité plodiny,
 • organizuje a případně provádí orbu, předseťovou přípravu, hnojení, setí a sázení, ošetřování porostů během vegetace, sklizeň a posklizňovou úpravu plodin,
 • sleduje a vyhodnocuje meteorologické údaje a na jejich základě volí vhodná agrotechnická opatření,
 • realizuje preventivní opatření proti výskytu chorob a škůdců polních plodin,
 • posuzuje stav porostu v různých vývojových fázích, kontroluje úspěšnost agrotechnických zásahů ve stanovených lhůtách a organizuje následná opatření,
 • vhodně skladuje potřeby (např. hnojiva) a produkty rostlinné výroby a navrhuje způsoby jejich zpracování,
 • hodnotí mikroklima objektů určených pro zvířata a vyvozuje příslušná opatření;uplatňuje kladný vztah a zodpovědný přístup ke zvířatům (proti týrání, respektuje prvky welfare),
 • navrhuje vhodný technologický postup, určitý druh a kategorii zvířat,
 • provádí a organizuje ošetřování, odchov, chov a krmení jednotlivých druhů a kategorií zvířat,
 • posuzuje zdravotní stav zvířat a realizuje preventivní opatření,
 • připravuje, ošetřuje a hodnotí pastevní porosty a vhodně organizuje pastvu,
 • počítá krmné dávky s využitím aplikovaných programů, posuzuje kvalitu krmiv
 • a ovládá jejich konzervaci a skladování; dojí a ošetřuje mléko po nadojení,
 • vhodně skladuje a uchovává živočišné produkty a navrhuje způsoby jejich zpracování,
 • realizuje pěstování rostlin a chov zvířat v podmínkách ekologického zemědělství,
 • vykonává a organizuje činnosti související s ochranou a tvorbou krajiny,
 • doporučuje skladbu strojů a zařízení pro jednotlivé technologie a vytváří organizační
 • opatření pro jejich efektivní využívání,
 • sleduje technický stav používaných strojů a zařízení a zajišťuje seřízení,ošetřování a opravy,
 • řídí motorová vozidla skupiny T a B a provádí jejich údržbu,
 • ovládá a obsluhuje běžnou zemědělskou mechanizaci,
 • vede předepsanou provozní dokumentaci pro jednotlivé úseky práce,
 • sestavuje kalkulaci výrobků a služeb a ovládá tvorbu cen,
 • vyhotovuje účetní doklady, vede daňovou evidenci podnikatelů a účetnictví s využitím výpočetní techniky,
 • zabezpečuje nákup surovin a materiálů a následně prodej zemědělských produktů,
 • zajišťuje základní operace personálního řízení a uzavírání pracovní smlouvy,
 • posuzuje ekonomické ukazatele výroby.

Podmínky pro zajištění odborné výuky:

 • v areálu školy se nachází zázemí školního hospodářství,
 • součástí školního hospodářství je drobnochov hospodářských zvířat,
 • učebna individuální praxe,
 • areál školního zahradnictví,
 • včelnice v školním parku,
 • odborná praxe se vykonává v prvém ročníku v drobnochovu a v zahradnictví školního hospodářství, ve vyšších ročnících na smluvních pracovištích,
 • k výuce se využívají odborné exkurze na zemědělské výstavy, polní dny, předváděcí akce zemědělské techniky,
 • spolupráce formou odborných seminářů a exkurzí s Výzkumným ústavem chovu skotu v Rapotíně,
 • odbornou soutěž pro žáky čtvrtého ročníku zaměření provoz nazvanou „Mladý agronom“.