Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Zájemce o studium > Obory 2023/2024 > Studijní > Agropodnikání - ochrana přírody a prostředí

Agropodnikání - ochrana přírody a prostředí

ŠVP Agropodnikání

Obsah studia:

Učební plán zahrnuje předměty společenskovědní, průpravné a odborné. Zejména skupina předmětů odborných je svým obsahem určující při výchově odborníka orientujícího se v současných problémech životního prostředí tak, aby žáci postupně, chronologicky získávali vědomosti, dovednosti a návyky v oblasti:

 • ochrany životního prostředí;
 • provozu a ekonomiky zemědělství;
 • agropodnikatelských aktivit.

Ochrana životního prostředí

Hlavní vyučovací odborný předmět ve všech ročnících studia a hlavní maturitní předmět. (Obecná a krajinná ekologie, agroekologie, globální světové, kontinentální, regionální a místní problémy životního prostředí, abiotické vlivy na životní prostředí, rostliny a živočichy, biotičtí škodliví činitelé v agroekosystémech a lesních ekosystémech se zaměřením na škody hmyzem, zvěří, hlodavci a ptáky, hospodářskými zvířaty, ostatními živočichy a možnosti řešení, základy fytopatologie, toxikologie, obecná a zvláštní ochrana přírody a krajiny se zaměřením na ochranu územní a druhovou, organizace ochrany přírody a krajiny ČR, státní správa ochrany přírody a krajiny, vládní a nevládní organizace a instituce, mezinárodní spolupráce a organizace na všech úrovních, mezinárodní smlouvy a úmluvy, environmentální politika životního prostředí státu, financování ochrany životního prostředí, právní normy v ochraně životního prostředí, ochrana ovzduší, vod a vodních zdrojů, ochrana půdy, hornin a horninového prostředí, posuzování vlivů na životní prostředí, poznávání všech složek a prvků životního prostředí, studium o významu vody v krajině, o způsobech využívání a ochraně vody v krajině, o vodohospodářských soustavách, o léčebném a rekreačním využití vod, o vodním hospodářství a technologii čištění odpadních vod a úpravy vody, organizaci vodního hospodářství včetně legislativy vodního hospodářství (ukázky vodních děl, vodních staveb, nádrží, čističek odpadních vod a úpraven vod, laboratoře analýzy vody), tvorba sbírek, přírodnin, fotografického a audiovizuálního záznamu, studentská odborná činnost, zpracovávání programů, odborné přednášky, praktická cvičení, exkurze, návštěvy, ukázky, výstavy, veletrhy, spolupráce věda, výzkum).

Biologie

Základy biologie, citologie, histologie, organologie, nebuněčné formy života, bakterie, sinice, prvoci, řasy, houby a lišejníky, rostliny, živočichové, biologie člověka, reprodukce, genetika, fylogeneze, etologie (laboratoře, sbírky přírodnin - herbář rostlin, listů stromů, plody a semena stromů, mineralogie, základy pedologie).

Rozvoj venkova

Význam a charakteristika venkova a venkovské krajiny z pohledu jeho produkčních i mimoprodukčních funkcí, programy rozvoje venkova a venkovských regionů financovaných z prostředků státu a EU, environmentální otázky současné krajiny venkovského prostoru, možné dopady nesprávného způsobu hospodaření v krajině, zásady správné zemědělské praxe na ochranu a tvorbu venkovské krajiny, metody a způsoby alternativních, produkčních forem zemědělského a lesnického podnikání a činností na venkově, problematika hospodaření v méně příznivých oblastech, legislativa rozvoje venkova, organizace zaměřené na rozvoj venkova, státní politika rozvoje venkova ČR, politika rozvoje venkova EU. (Zpracování programů na rozvoj regionu venkova, dotace, financování rozvoje regionů, odborné praxe ve státní správě, odborné přednášky).

Lesnictví

Posláním výuky je pochopení významu a funkcí lesa v krajině, jeho podílu na utváření venkovského regionu, významu produkce kvalitní dřevní hmoty a ostatních vedlejších produktů a ostatních celospolečenských funkcí, především vodohospodářské, půdo ochranné a klimatické, poznání odvětví lesního hospodářství, jeho obsahu a činnosti. (Základní údaje o lese a lesním hospodářství, druhy vlastnictví lesa, lesnický provoz, výzkum, školství, lesnické státní, soukromé organizace, struktura lesnických činností, přehled různých pěstebních opatření, těžebních postupů a metod hospodářské úpravy lesů a plánování v lesích. Přírodniny, obrazové materiály, videosnímky, datové informace, vstupy externích odborníků, semináře, výuka v terénu, odborné exkurze, např. organizace LH, lesnické provozy, lesní porosty, lesní školky, harvestorové technologie, těžba, a doprava dříví, lesní a manipulační sklady, využití dříví).

Myslivost

Význam myslivosti ve společnosti, myslivecké tradice, progresivní trendy - uplatnění nových přístupů v ochraně zvěře ve volné přírodě a zazvěřování a v chovu lovné zvěře, druhy lovné zvěře, lovečtí psi, zásady a předpisy o myslivosti a zbraních, myslivecké plánování a statistika, učební praxe v myslivosti - společný lov, praktické střelby z loveckých zbraní na myslivecké střelnici, chovatelské přehlídky trofejí, jarní svod loveckých psů, praxe v mysliveckých sdruženích.

Pěstování rostlin

Stěžejní vyučovací předmět a hlavní maturitní předmět, jehož výuka je zaměřena na získání vědomostí a znalostí nutných ke zvládnutí pěstování zemědělských plodin. (Základy počasí, podnebí, půdoznalství, sestavování různých typů osevních postupů, výživa půdy, zpracování půdy, pěstování jednotlivých plodin, základní vědomosti o osivech, sadbě a o základech množení, vlivy prostředí na život rostlin, pěstování zemědělských kultur v ekologickém způsobu hospodaření, výživa rostlin, statková a průmyslová hnojiva (praktická cvičení, odborné exkurze, praxe v zemědělských podnicích, odborné přednášky, extenze, výstavy, veletrhy, farmářské trhy, spolupráce věda, výzkum).

Chov zvířat

Stěžejní vyučovací předmět a hlavní maturitní předmět, jehož výuka je zaměřena na získání vědomostí a znalostí nutných ke zvládnutí chovu hospodářských zvířat. (Obecné a speciální poznatky, principy, zákonitosti a pravidla chovu jednotlivých druhů a kategorií zvířat, popis jednotlivých částí těla zvířat, orgánové soustavy, výživa hospodářských zvířat, obecná a speciální zootechnika, způsoby chovu jednotlivých druhů a kategorií hospodářských zvířat, ustájení a použitých technologií v chovu zvířat, získávání kvalitní živočišné produkty a jejich zpracování (praktická cvičení, odborné exkurze, návštěvy tématických výstav, přednášky, spolupráce věda, výzkum).

Ekonomika

Základní ekonomické vztahy a kategorie, tržní ekonomika a podnikání, trhy v národním hospodářství a v EU, podnik a jeho činnosti, pracovně právní vztahy, finanční trh a financování podniku, daňová soustava, národní hospodářství a EU (praktická cvičení, odborné přednášky, extenze).

Při studiu mají žáci dále možnost získat:

 • osvědčení pro práci s motorovou pilou a křovinořezy;
 • lovecký lístek pro myslivecké hospodáře;
 • řidičské oprávnění skupiny B, T.

Podmínky pro studium:

 • Odborné učebny a kabinety - pěstování rostlin, chovu zvířat, ochrany ŽP, myslivosti, biologie s laboratoří.
 • Vybavení učeben - datová projekční a promítací technika, interaktivní tabule, názorniny, sbírky, atlasy, odborné publikace, časopisy - Ochrana přírody, Myslivost, Odpady, Lesnická práce, Forest Magazín, Modrá zpráva MZe, Zelená zpráva MZe, Terra Bohemia.
 • Venkovní provozy - odborné učebny mechanizace, chovu zvířat, chovatelská zařízení, stáje, líheň, zemědělské stroje, meteorologické stanice manuální a digitální, zahradnictví, vzorové plochy rostlin.
 • Dendroareál školy - praktická výuka, v těsné blízkosti lesopark Michalov a Národní přírodní rezervace Žebračka.
 • Odborné exkurze - KRNAP, NP Podyjí, NP České Švýcarsko, NP Šumava, CHKO Český ráj, CHKO Pálava, CHKO Bílé Karpaty a další.
 • Odborné praxe na Správách CHKO, odborech životního prostředí orgánů státní správy ochrany přírody, ve státních organizacích ochrany přírody a krajiny, odborné extenze, přednášky, ukázky, prezentační akce firem, výstavy, veletrhy.
 • Spolupráce školy
  • ministerstvo zemědělství ČR
  • zemědělské podniky a družstva
  • Rostlinolékařská správa
  • Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž
  • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Zbraslav Strnady
  • Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
  • MENDELU Brno
  • ČZU Praha
  • nakladatelství Lesnická práce
  • Biologická stanice Přerov
  • Správa KRNAP Vrchlabí
  • Kloboucká lesní s. r. o.
  • Lesy ČR, s. p. Hradec Králové
  • Krajská ředitelství lesů, Les ČR
  • Lesní správy, Lesy ČR
  • Centrum Veronika Hostětín
  • Výzkumný ústav pro chov skotu Rapotín
  • Ekotoxa
  • Vlastníci lesa

Profil absolventa:

 • ovládá a používá odbornou terminologii oboru vzdělání;
 • vykonává, organizuje a řídí činnosti související s ochranou a tvorbou krajiny, ekologickým zemědělstvím, rozvojem venkova a venkovských regionů, myslivostí a účastní se posuzování vlivů na životní prostředí v procesech EIA, SEA;
 • vykonává ekonomické činnosti a podnikatelské aktivity související s ochranou přírody a krajiny a rozvoje venkova a venkovských regionů včetně agroekoturistiky, myslivosti;
 • pracuje v oblasti výchovy mládeže v oblasti vztahu k přírodě a životnímu prostředí;
 • řídí motorová vozidla skupin B, T;
 • sestavuje kalkulaci výkonů činností a služeb;
 • zajišťuje základní operace personálního řízení a uzavírání pracovní smlouvy;
 • posuzuje ekonomické ukazatele činností a služeb v oblasti ochrany přírody a krajiny.

Uplatnění absolventů:

Absolventi školy získávají úplnou kvalifikaci středoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti:

 • ochrany životního prostředí
  • státní správa OŽP - odbory ŽP obcí, měst, vyšších územněsprávních celků
  • státní správa - odbory dopravy, odpadového hospodářství, zemědělství
  • státní správa - oblast rozvoje venkova
  • národní parky - odborný pracovník
  • regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny, chráněné krajinné oblasti
  • ekologie průmyslu, dopravy a stavebnictví
  • oblastní správy toků
  • pracoviště ČOV a úpravny vod, laboratoře
  • projekční a technické kanceláře hrazení bystřin, ekologie
  • lesotechnické a zemědělské meliorace a rekultivace
  • inspektoráty České inspekce životního prostředí - oblast ochrany vod a vodních zdrojů, ovzduší, odpadového hospodářství
  • pracoviště Státního fondu ŽP - dotačních programy
  • regionální pracoviště Správy jeskyní ČR
  • výzkumné ústavy, laboratoře
  • nevládní organizace ochrany přírody
  • redakce a vydavatelství odborných publikací a časopisů
  • odpadové hospodářství
  • zoologické zahrady, péče o zvířata
 • myslivosti
  • organizace ČMMJ
  • státní správa myslivosti
  • výkon myslivosti z povolání - organizace
  • obory, bažantnice
 • ochrany rostlin - rostlinolékařská správa, výzkumné ústavy
 • zemědělské rostlinné a živočišné výroby
  • zemědělské podniky a družstva
  • zpracovatelské a potravinářské podniky
 • ekonomiky a řízení zemědělských podniků
  • zemědělské podniky a družstva - ekonomika provozu, účetnictví, obchodní činnost, analýzy hospodářských výsledků, prognózování, plánování, vývoj, marketing, management
 • poradenské a zprostředkovatelské činnosti v zemědělství
 • pozemkové a katastrální evidence
 • stavebnictví, obchod, služby
 • soukromého podnikání - založení, vedení a udržení vlastní firmy a rozvoj podnikání v oblasti ochrany ŽP, úpravy zeleně a parkových úprav, odpadového hospodářství, rozvoje venkova a regionů, alternativních zdrojů energie, poradenství, mechanizace zemědělství, zprostředkování a obchodní činnosti agropodnikání - rostlinné a živočišné výroby.

Možnost dalšího zvyšování kvalifikace:

 • Mendelova univerzita v Brně
  • Agrobyznys
  • Agroekologie
  • Biotechnologie rostlin
  • Fytotechnika
  • Odpadové hospodářství
  • Pozemkové úpravy, ochrana a využití půdního fondu
  • Provoz techniky
  • Rostlinolékařství
  • Technologie potravin
  • Všeobecné zemědělství
  • Zootechnika
  • Krajinné inženýrství
  • Regionální rozvoj a mezinárodní studia
  • Lesní inženýrství
  • Arboristika
  • Zahradní architektura
 • Česká zemědělská univerzita v Praze
  • krajinné inženýrství (lesní inženýrství)
 • Univerzita Palackého Olomouc
 • Přírodovědná fakulta
  • ochrana ŽP
  • fyziologie rostlin
 • Pedagogická fakulta
  • aplikovaná ekologie pro veřejný sektor
  • učitelství ekologických předmětů v kombinacích
 • Ostatní VŠ se zaměřením na ochranu ŽP, ekologii, odpadové hospodářství a regionální rozvoj
 • Vyšší odborné školy se zaměřením na ochranu životního prostředí.