Zveřejnění výsledků přijímacího řízení


Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro učební obory 22. 4. 2021

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro studijní obory 28. 4. 2021

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí bude zveřejněno na školních webových stránkách a úřední desce v budově školy.
Před vydáním rozhodnutí mají zájemci a zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Případné písemné rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí bude zasláno poštou. V případě nepřijetí doporučujeme podat odvolání na adresu školy, protože mnoho zájemců neodevzdá zápisový lístek a na jejich místa tak můžeme přijmout další žáky dle stanoveného pořadí. Odvolání můžete podat až po obdržení písemného rozhodnutí o nepřijetí, nikoliv již po zveřejnění údajů na stránkách školy.
O odvolání rozhoduje v těchto případech ředitel školy.


Termín odevzdání zápisového lístku pro učební obory do 6. 5. 2021

Termín odevzdání zápisového lístku pro studijní obory do 12. 5. 2021

Zápisový lístek dostanete ve Vaší základní škole nejpozději do 15. března.
V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče.
Zápisový lístek nám předejte osobně anebo pošlete poštou.