Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022


Hodnotící kritéria přijímacího řízení

A) Čtyřleté maturitní obory:
41-41-M/01 AGROPODNIKÁNÍ
  zaměření: Provoz a služby
Chovatel koní, jezdec
Ochrana přírody a prostředí
 
41-45-M/01 MECHANIZACE A SLUŽBY
  zaměření: Provozní technika  

Základní kritéria
Hodnotící kritéria
Žáci budou přijímáni ke studiu dle pořadí sestaveného na základě dosažených bodů. Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 100 bodů.

Ředitel školy si vyhrazuje možnost do 8. března 2021 rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky, pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání bude nižší než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělávání nebo je tomuto počtu roven.

B) Nástavbové dvouleté maturitní obory:
41-45-L/51 MECHANIZACE ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Základní kritéria
Hodnotící kritéria
Žáci budou přijímáni ke studiu dle pořadí sestaveného na základě dosažených bodů. Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 100 bodů.

Ředitel školy si vyhrazuje možnost do 8. března 2021 rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky, pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání bude nižší než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělávání nebo je tomuto počtu roven.

C) Tříleté učební obory:

41-55-H/01 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

41-51-H/01 ZEMĚDĚLEC – FARMÁŘ
  zaměření: Provoz
Chovatel koní, jezdec
 

Základní kritéria
Hodnotící kritéria
Stanovení pořadí jednotlivých uchazečů se provede na základě průměrného prospěchu.
Podmínkou přijetí ke studiu je splnění základních a hodnotících kritérií přijímacího řízení.

41-51-E/01 ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE

Základní kritéria
Hodnotící kritéria
Stanovení pořadí jednotlivých uchazečů se provede na základě průměrného prospěchu za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, následně posledního ročníku ZŠ.

  V Přerově 20. ledna 2021   Mgr. Radovan Rašťák
ředitel školy