Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Pro žáky a rodiče > Digitální učební materiály > Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí

2. ročník

 1. OŽP a trvale udržitelný rozvoj
 2. Přehled současných problémů ŽP
 3. Růst lidské populace
 4. Vyčerpávání přírodních zdrojů
 5. Těžba fosilních paliv
 6. Globální oteplování
 7. Globální oteplování
 8. Narušování ozónové vrstvy
 9. Látky poškozující ozónovou vrstvu
 10. Kyselá atmosférická depozice (kyselé srážky)
 11. Poškozování lesních porostů imisemi
 12. Smog
 13. Kontaminace vod
 14. Kontaminace povrchových a podzemních vod
 15. Degradace půdy I
 16. Degradace půdy I
 17. Produkce odpadů
 18. Nakládání s odpady
 19. Ohrožení biologické diverzity
 20. Ohrožení biologické diverzity

3. ročník

 1. Biotiční škůdci lesa a agrosystémů - škodlivý hmyz
 2. Kontrola výskytu škodlivého hmyzu
 3. Populační dynamika hmyzu
 4. Další metody kontrol hmyzu
 5. Způsoby ochrany proti škodlivému hmyzu
 6. Biologické ničení škodlivého hmyzu
 7. Lýkožrout smrkový
 8. Bekyně mniška
 9. Další kalamitní škůdci
 10. Škůdci na jehličnatých stromech
 11. Vyhláška o kalamitních škůdcích
 12. Škůdci listnatých dřevin
 13. Škůdci na zemědělských plodinách
 14. Škůdci na olejninách
 15. Škůdci na řepě
 16. Škůdci na luskovinách
 17. Fytopatologie
 18. Fytokaranténa
 19. Choroby semen a plodů lesních dřevin
 20. Dřevokazné houby

4. ročník

 1. Ochrana přírody a krajiny
 2. Historie ochrany přírody
 3. Environmentální politika a nástroje OŽP ČR
 4. Mezinárodní právo v OŽP
 5. Právní normy v ochraně životního prostředí ČR
 6. Orgány státní správy ochrany přírody a krajiny
 7. Orgány státní správy ochrany přírody a krajiny
 8. Orgány státní správy ochrany přírody a krajiny – Správy NP a CHKO
 9. Stráž přírody
 10. Orgány státní správy ochrany přírody a krajiny - ČIŽP
 11. Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP)
 12. Správa jeskyní České republiky
 13. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
 14. Český hydrometeorologický ústav
 15. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
 16. Česká geologická služba
 17. CENIA, Česká informační agentura životního prostředí
 18. Výzkumný ůstav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
 19. Nevládní organizace OŽP
 20. Vědecké instituce, vysoké školy a veřejnost v OŽP
 21. Ekonomické nástroje OŽP
 22. Programy OŽP
 23. Dobrovolné nástroje OŽP
 24. Integrovaná prevence a omezování znečištění IPPC
 25. Posuzování vlivů na životní prostředí
 26. Informační nástroje OŽP
 27. Světové konference OŽP
 28. Mezinárodní organizace OŽP
 29. Mezinárodní nevládní organizace OŽP
 30. Mezinárodní smlouvy v OŽP
 31. Obecná ochrana přírody a krajiny (OPK)
 32. Územní systém ekologické stability (ÚSES)
 33. Plány, legislativa a financování ÚSES
 34. Obecná ochran rostlin a živočichů
 35. Ochrana volně žijících ptáků
 36. Ochrana dřevin rostoucích mimo les
 37. Vizuální posouzení stromů
 38. Ochrana a využití jeskyní
 39. Ochrana krajinného rázu
 40. Přírodní park a přechodně chráněná plocha