Přijímací řízení – časový harmonogram 2021/2022


Jednotná přijímací zkouška (pouze studijní obory)

Termíny byly nově stanoveny a jsou uvedeny červeně

V řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory:


V náhradním termínu je stanovena na dny:


Podrobnosti k jednotné přijímací zkoušce - https://prijimacky.cermat.cz/

Máme pro Vás odkazy na cvičné testy z českého jazyka i matematiky z předchozích let:

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro učební obory 19. 5. 2021
Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro studijní obory 19. 5. 2021

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí bude zveřejněno na školních webových stránkách a úřední desce v budově školy.
Před vydáním rozhodnutí mají zájemci a zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Případné písemné rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí bude zasláno poštou. V případě nepřijetí doporučujeme podat odvolání na adresu školy, protože mnoho zájemců neodevzdá zápisový lístek a na jejich místa tak můžeme přijmout další žáky dle stanoveného pořadí. Odvolání můžete podat až po obdržení písemného rozhodnutí o nepřijetí, nikoliv již po zveřejnění údajů na stránkách školy.
O odvolání rozhoduje v těchto případech ředitel školy.

Termín odevzdání zápisového lístku pro učební obory do 2. 6. 2021
Termín odevzdání zápisového lístku pro studijní obory do 2. 6. 2021

Zápisový lístek dostanete ve Vaší základní škole nejpozději do 30. dubna.
V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče. Odkaz pro Olomoucký kraj.
Zápisový lístek nám předejte osobně anebo pošlete poštou.

Mgr. Radovan Rašťák
ředitel školy