PROJEKT IKAPOK II

Název projektu: Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II (IKAPOK II)
Registrační číslo projektu:  
Číslo a název programu: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_19_078 pro Implementaci KAP II v prioritní ose 3OP
Fyzická realizace: 1. 11. 2020 – 30. 11. 2023 (37 měsíců)
Realizátor projektu a příjemce dotace: Krajský úřad Olomouckého kraje
Partneři s finanční spoluúčastí: IKAP4OK z. s. – realizace klíčových aktivit 01 - 06
10 SŠ Olomouckého kraje – realizace klíčové aktivity 07
Klíčové aktivity projektu školy: KA2: Podpora rozvoje gramotností
KA3: Podpora polytechnického vzdělávání

Anotace projektu:

Předmětem projektu je podpora intervencí naplánovaných v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2019-2021 vedoucích ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území Olomouckého kraje prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol. Cílem projektu je naplnění vybraných priorit tohoto plánu.

Projekt navazuje

klíčovými aktivitami KA1-3 na projekt „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“ (IKAP I), r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008375, realizovaný v období 1. 11. 2018 – 31. 10. 2020 partnerem s finančním příspěvkem – Centrem uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje (CUOK).

Spolupracující školy:

ZŠ Přerov, Za mlýnem; ZŠ Komenského a MŠ, Přerov - Předmostí; SVČ ATLAS a BIOS, Přerov; SŠ zemědělská a zahradnická, Olomouc; Střední lesnická škola, Hranice; SOŠ, Šumperk; SŠ gastronomie, farmářství a služeb Jeseník