41-41-M/01 Agropodnikání se zaměřením: Ochrana přírody a prostředí

Obsah studia:

Učební plán zahrnuje předměty společenskovědní, průpravné a odborné. Zejména skupina předmětů odborných je svým obsahem určující při výchově odborníka orientujícího se v současných problémech životního prostředí tak, aby žáci postupně, chronologicky získávali vědomosti, dovednosti a návyky v oblasti:
Ochrana životního prostředí. Hlavní vyučovací odborný předmět ve všech ročnících studia a hlavní maturitní předmět. (Obecná a krajinná ekologie, agroekologie, globální světové, kontinentální, regionální a místní problémy životního prostředí, abiotické vlivy na životní prostředí, rostliny a živočichy, biotičtí škodliví činitelé v agroekosystémech a lesních ekosystémech se zaměřením na škody hmyzem, zvěří, hlodavci a ptáky, hospodářskými zvířaty, ostatními živočichy a možnosti řešení, základy fytopatologie, toxikologie, obecná a zvláštní ochrana přírody a krajiny se zaměřením na ochranu územní a druhovou, organizace ochrany přírody a krajiny ČR, státní správa ochrany přírody a krajiny, vládní a nevládní organizace a instituce, mezinárodní spolupráce a organizace na všech úrovních, mezinárodní smlouvy a úmluvy, environmentální politika životního prostředí státu, financování ochrany životního prostředí, právní normy v ochraně životního prostředí, ochrana ovzduší, vod a vodních zdrojů, ochrana půdy, hornin a horninového prostředí, posuzování vlivů na životní prostředí, poznávání všech složek a prvků životního prostředí, studium o významu vody v krajině, o způsobech využívání a ochraně vody v krajině, o vodohospodářských soustavách, o léčebném a rekreačním využití vod, o vodním hospodářství a technologii čištění odpadních vod a úpravy vody, organizaci vodního hospodářství včetně legislativy vodního hospodářství (ukázky vodních děl, vodních staveb, nádrží, čističek odpadních vod a úpraven vod, laboratoře analýzy vody), tvorba sbírek, přírodnin, fotografického a audiovizuálního záznamu, studentská odborná činnost, zpracovávání programů, odborné přednášky, praktická cvičení, exkurze, návštěvy, ukázky, výstavy, veletrhy, spolupráce věda, výzkum).

Biologie. Základy biologie, citologie, histologie, organologie, nebuněčné formy života, bakterie, sinice, prvoci, řasy, houby a lišejníky, rostliny, živočichové, biologie člověka, reprodukce, genetika, fylogeneze, etologie (laboratoře, sbírky přírodnin - herbář rostlin, listů stromů, plody a semena stromů, mineralogie, základy pedologie).

Rozvoj venkova. Význam a charakteristika venkova a venkovské krajiny z pohledu jeho produkčních i mimoprodukčních funkcí, programy rozvoje venkova a venkovských regionů financovaných z prostředků státu a EU, environmentální otázky současné krajiny venkovského prostoru, možné dopady nesprávného způsobu hospodaření v krajině, zásady správné zemědělské praxe na ochranu a tvorbu venkovské krajiny, metody a způsoby alternativních, produkčních forem zemědělského a lesnického podnikání a činností na venkově, problematika hospodaření v méně příznivých oblastech, legislativa rozvoje venkova, organizace zaměřené na rozvoj venkova, státní politika rozvoje venkova ČR, politika rozvoje venkova EU. (Zpracování programů na rozvoj regionu venkova, dotace, financování rozvoje regionů, odborné praxe ve státní správě, odborné přednášky).

Lesnictví. Posláním výuky je pochopení významu a funkcí lesa v krajině, jeho podílu na utváření venkovského regionu, významu produkce kvalitní dřevní hmoty a ostatních vedlejších produktů a ostatních celospolečenských funkcí, především vodohospodářské, půdo ochranné a klimatické, poznání odvětví lesního hospodářství, jeho obsahu a činnosti. (Základní údaje o lese a lesním hospodářství, druhy vlastnictví lesa, lesnický provoz, výzkum, školství, lesnické státní, soukromé organizace, struktura lesnických činností, přehled různých pěstebních opatření, těžebních postupů a metod hospodářské úpravy lesů a plánování v lesích. Přírodniny, obrazové materiály, videosnímky, datové informace, vstupy externích odborníků, semináře, výuka v terénu, odborné exkurze, např. organizace LH, lesnické provozy, lesní porosty, lesní školky, harvestorové technologie, těžba, a doprava dříví, lesní a manipulační sklady, využití dříví).

Myslivost. Význam myslivosti ve společnosti, myslivecké tradice, progresivní trendy - uplatnění nových přístupů v ochraně zvěře ve volné přírodě a zazvěřování a v chovu lovné zvěře, druhy lovné zvěře, lovečtí psi, zásady a předpisy o myslivosti a zbraních, myslivecké plánování a statistika, učební praxe v myslivosti - společný lov, praktické střelby z loveckých zbraní na myslivecké střelnici, chovatelské přehlídky trofejí, jarní svod loveckých psů, praxe v mysliveckých sdruženích.

Pěstování rostlin. Stěžejní vyučovací předmět a hlavní maturitní předmět, jehož výuka je zaměřena na získání vědomostí a znalostí nutných ke zvládnutí pěstování zemědělských plodin. (Základy počasí, podnebí, půdoznalství, sestavování různých typů osevních postupů, výživa půdy, zpracování půdy, pěstování jednotlivých plodin, základní vědomosti o osivech, sadbě a o základech množení, vlivy prostředí na život rostlin, pěstování zemědělských kultur v ekologickém způsobu hospodaření, výživa rostlin, statková a průmyslová hnojiva (praktická cvičení, odborné exkurze, praxe v zemědělských podnicích, odborné přednášky, extenze, výstavy, veletrhy, farmářské trhy, spolupráce věda, výzkum).

Chov zvířat. Stěžejní vyučovací předmět a hlavní maturitní předmět, jehož výuka je zaměřena na získání vědomostí a znalostí nutných ke zvládnutí chovu hospodářských zvířat. (Obecné a speciální poznatky, principy, zákonitosti a pravidla chovu jednotlivých druhů a kategorií zvířat, popis jednotlivých částí těla zvířat, orgánové soustavy, výživa hospodářských zvířat, obecná a speciální zootechnika, způsoby chovu jednotlivých druhů a kategorií hospodářských zvířat, ustájení a použitých technologií v chovu zvířat, získávání kvalitní živočišné produkty a jejich zpracování (praktická cvičení, odborné exkurze, návštěvy tématických výstav, přednášky, spolupráce věda, výzkum).

Ekonomika. Základní ekonomické vztahy a kategorie, tržní ekonomika a podnikání, trhy v národním hospodářství a v EU, podnik a jeho činnosti, pracovně právní vztahy, finanční trh a financování podniku, daňová soustava, národní hospodářství a EU (praktická cvičení, odborné přednášky, extenze).

Při studiu mají žáci dále možnost získat:

Podmínky pro studium:
Profil absolventa:
Uplatnění absolventů:

Absolventi školy získávají úplnou kvalifikaci středoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti:
Možnost dalšího zvyšování kvalifikace:

Čtěte dále: